THIDEE.NL

Opvallende, leerzame en inspirerende onderwerpen uit onze wereld

blauwwater

THIDEE.NL; de rechten van de mens

 

Op de pagina vrede breder bekeken zien we dat vrede niet het ultieme doel is dat nagestreefd moet worden. Rechten van de mens zijn belangrijker. Als iedereen de rechten van alle mensen zou respecteren, volgt de vrede vanzelf.

Als we deze rechten doortrekken naar de toekomst en ook de rechten van toekomstige generaties willen respecteren, hebben we ook vanuit die optiek de plicht goed voor onze aarde te zorgen en zaken als klimaatverandering cq opwarming van de aarde, vervuiling, ontbossing, overbevissing e.d. ook te bestrijden.

Op deze pagina beperken we ons tot de rechten van de huidige mens.


Rechten van de mens Universeel


In de Universele Verklaring van de rechten van de mens zijn de belangrijkste rechten van de mens vastgelegd. Helaas is dit alleen een verklaring en heeft het geen wettelijke basis. In het kort:

 1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
 2. De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.
 3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
 4. Slavernij is verboden.
 5. Martelen is verboden.
 6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
 7. De wet is voor iedereen gelijk.
 8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.
 9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
 10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
 11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
 12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam.
 13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
 14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel vragen.
 15. Je hebt recht op een nationaliteit.
 16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.
 17. Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je afnemen.
 18. Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven.
 19. Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen.
 20. Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.
 21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
 22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
 23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij.
 24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
 25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
 26. Je hebt recht op onderwijs.
 27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd.
 28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
 29. De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen.
 30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te doen.

De uitgebreide versie kunt u nalezen op de site van Amnesty International.


En als je het in alle rust wilt lezen: (met dank aan Herman Karsowidjojo)


Rechten van de mens in de Europese Unie


In Europese Unie hebben we dit recht verwerkt in het handvest van Grondrechten, dit is een document dat wel een juridische status heeft.


Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) is een ‘state of the art’ catalogus van fundamentele rechten, vrijheden en beginselen. Sinds 1 december 2009 is het Handvest juridisch bindend voor de instellingen van de EU en voor de lidstaten van de EU wanneer zij het EU-recht ten uitvoer brengen. Het Handvest is opgenomen in een verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie, maar heeft dezelfde juridische waarde als de EU-verdragen. Klik op het menu links voor de artikelen van het Handvest, inclusief jurisprudentie van het EU-Hof (alle jurisprudentie waarin het betreffende artikel wordt aangehaald) en de tekst van de officiële toelichting bij het Handvest per artikel.

Indien onze rechten binnen de EU bedreigd worden, kan er dus een beroep worden gedaan op dit handvest. Dit is dus bevorderend voor de vrede binnen de Europese Unie.


College van de rechten van de mens

Al die regels zijn mooi, maar wat kunt u hier als individu mee? Vanzelfsprekend dient u hier bij de omgang met andere mensen, bij uw keuze van de politieke partij, bij de keuze van de producten die u koopt hier rekening mee te houden. Maar het is allemaal wel vrij abstract en soms ver van huis. Daarom hieronder enkele sites om het dichterbij huis te halen en het concreter te maken:

Het College voor de rechten van de mens adviseert de overheid in allerlei zaken en u kunt op hun site informatie vinden over allerlei praktische vragen. Bovendien bieden zij u de mogelijkheid vragen te stellen indien u denkt dat uw rechten in uw persoonlijke situatie worden geschonden.Geschiedenis van de rechten van de mens.


In deze film van amnesty International wordt de geschiedenis van de mensenrechten verteld.


 

De rechten van de mens toegelicht

De rechten van de mens zijn dus vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de mens. Deze rechten zouden dus door iedereen gerespecteerd moeten worden en meer waarde hebben dan wetten wetten. Het actief opkomen voor deze rechten zou dus als een gerechtvaardigde strijd zijn. Wel moet een dergelijke strijd natuurlijk niet de rechten van andere mensen onevenredig benadelen.

 Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

recht op leven,

Vooral bij niet democratische regimes wordt het recht op leven vaak niet gerespecteerd. Maar ook in democratische landen denken soms uitzonderingen te moeten maken. De discussie over de doodstraf voor moordenaars, laat ik even hier buiten. Er zijn veel landen waar de doodstraf op grote schaal wordt gebruikt tegen de opositie. Daarnaast zijn er nog landen waar tegenstanders zonder enige vorm van proces worden vermoord. En natuurlijk zijn er ook nog landen waar het leven van bepaalde bevolkingsgroepen geen waarde lijkt te hebben. U kunt hierbij denken aan kinderen en armen die gedwongen worden tot onveilige slavenarbeid.

Dat bevolkingsgroepen die hieronder lijden hiertegen in opstand komen kan ook op begrip rekenen.

Om dit te bestrijden moeten we zorgen dat het uitvoeren van de doodstraf of het vermoorden van mensen meer nadelen dan voordelen heeft. Dit kan door het bekend maken van deze daden, zorgen voor een protest en indien mogelijk internationale samenwerking om dit te bestrijden.

Individueel kunt u hierin een bijdrage leveren door Amnesty International te steunen en via hen berichten te sturen naar regimes om individuele vervolgden te ondersteunen.

recht op vrijheid,

Het recht op vrijheid is al wat complexer, het is een abstract begrip. vandaar dat hier meestal wat specificatie in wordt aangebracht; In dit geval heb ik er een aantal beschreven afgeleid van het boven genoemde Handvest van de Grondrechten

 • Fysieke vrijheid; Niemand mag de vrijheid mogen ontnomen, behalve in bepaalde rechtsgeldige situatie en volgens wettelijke procedures.
 • Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.
 • Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
 • Het recht te huwen en het recht een gezin te stichten worden gewaarborgd volgens de nationale wetten die de uitoefening van deze rechten beheersen.
 • Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en de vrijheid, hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé, zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.
 • Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
 • Eenieder heeft op alle niveaus, met name op politiek, vakverenigings- en maatschappelijk gebied, het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, hetgeen mede omvat eenieders recht, ter bescherming van zijn belangen samen met anderen vakverenigingen op te richten of zich daarbij aan te sluiten.
 • De kunsten en het wetenschappelijk onderzoek zijn vrij. De academische vrijheid wordt geëerbiedigd.
 • 1. Eenieder heeft recht op onderwijs en op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing.
  2. Dit recht houdt de mogelijkheid in, verplicht onderwijs kosteloos te volgen.
  3. De vrijheid om met inachtneming van de democratische beginselen instellingen voor onderwijs op te richten en het recht van ouders om zich voor hun kinderen te verzekeren van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, hun levensbeschouwelijke en hun opvoedkundige overtuiging, worden geëerbiedigd volgens de nationale wetten die de uitoefening ervan beheersen.
 •  Vrijheid van beroep en het recht te werken
 • De vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken

recht op veiligheid,

Veiligheid is een moeilijk te realiseren recht, het betekent in ieder geval dat de overheid niet zelf de veiligheid mag bedreigen en zich door wetten en handelen moet inzetten om de veiligheid van haar burgers zoveel mogelijk te beschermen.

Slavernij is verboden.

Hoewel je zou denken dat dit iets is uit het verleden, blijkt het ook in de huidige staat nog te bestaan. Los van Isis, waar ze vrouwen van overwonnen vijanden als sexslavinnen zien die openlijk misbruikt en verhandeld mogen worden, waren er in 2014 volgens  "The global slavery index"  35,8 miljoen slaven in de wereld.
Zie ook pagina: moderne slavernij

Martelen is verboden.

Inmiddels kennen we allemaal de verhalen over de martelpraktijken in landen met totalitaire regimes, bananenrepublieken en natuurlijk ook de VS.

Je hebt het rechten:

Je hebt recht op erkenning voor de wet.
De wet is voor iedereen gelijk.
Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.
Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam.
Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel vragen.
Je hebt recht op een nationaliteit.
Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.
Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je afnemen.
Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven.
Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen.
Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.
Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij.
Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
Je hebt recht op onderwijs.
Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd.
Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen

Het college van de rechten van de mens komt op voor deze rechten, lees op hun site wat ze doen en zie de nieuwsberichten over actuele problemen.


 

Gedachte:

Waarschijnlijk zijn er geen landen waar alle rechten van de mens bij iedere individuele inwoner volledig worden gerespecteerd. Maar pas als het niet respecteren van deze rechten op wat grotere schaal gebeurd en als er een voldoende grote groep hierover verontwaardigd is en deze groep ook de motivatie, samenwerking en kans heeft om zich hiertegen met geweld te verzetten, zal de vrede niet in stand blijven.

Ook op dit gebied zullen mensen een afweging maken tussen de bedreiging die ze zelf ervaren, de sollidariteit die ze voelen met de slachtoffers en de mate waarin de persoonlijke veiligheid wordt bedreigd indien ze in actie komen.  Ook de mate waarin deze aantasting van de rechten als normaal wordt ervaren speelt hierin een rol.

Er is een spanningsveld tussen Vrede en de Rechten van de Mens. Afhankelijk van de persoonlijke visie zal de ene persoon op een bepaald moment in een bepaalde situatie de vrede belangrijker vinden dan bepaalde rechten van een mens, en een andere persoon zal juist die rechten op dat moment in die stuatie belangrijker vinden dan de vrede.Handige links

Dit artikel is tot stand gekomen met informatie van onderstaande bronnen: